Multilateral Comenius School Partnerships

Multilateral Comenius School Partnerships aim at enhancing the European dimension of education by promoting joint co-operation activities between schools in Europe. The projects give pupils and teachers in different countries an opportunity to work together on one or more topics of mutual interest. School partnerships help pupils and teachers to acquire and improve skills not only in the topic or subject area on which the project is focused, but also in terms of teamwork, social relations, planning and undertaking project activities and using information and communication technologies (ICT).
When choosing the theme of a Multilateral School Partnership, schools are strongly encouraged to choose topic of interest and importance to the participating institutions, as it will be the motivating force for co-operation and learning within the project. Project activities should ideally be integrated into the regular activities of the schools and be included in the curriculum of participating pupils. Pupils should be able to be involved in all phases of the project, including the planning, organisation and evaluation of activities.

Eko-Junior is a partner of the project „I know, I can.Interactive games and Information Technology for modern education of children „.Together with the kindergartens from Bulgaria, Latvia, Hungary, Romania and Spain, we create „products”, which we will use in our didactic work. Our achievements within the project, you can see in the „Project”.

Comenius Partnerskie Projekty Szkół

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Przy wyborze tematu wielostronnego partnerstwa szkół, zachęca się szkoły do wyboru tematu mającego znaczenie dla uczestniczących instytucji, po to by był siłą motywującą dla współpracy i uczenia się w ramach projektu. Działania projektu idealnie powinny być zintegrowane z życiem szkoły i być zawarte w programie nauczania biorących udział uczniów. Uczniowie powinny mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich fazach projektu.

Eko-Junior jest partnerem projektu „Wiem, potrafię. Wykorzystanie interaktywnych gier i technologii informatycznych w nowoczesnej edukacji dzieci „. Wraz z przedszkolami z Bułgarii, Łotwy, Węgier, Rumunii i Hiszpanii, tworzymy „produkty”, których używamy w naszej, dalszej pracy dydaktycznej. Nasze osiągnięcia w ramach projektu, można zobaczyć w zakładce „Projekt”. Językiem projektu jest język angielski, dlatego też wszystkie prezentacje są w tym języku.

Loading ...