Statut

STATUT
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
MUZYCZNO-JEZYKOWO-SPORTOWEGO

„EKO-JUNIOR”

ul. Spadochroniarzy 17
94-222 Łódź

Podstawa prawna zastosowana do opracowania niniejszego Statutu
Art. 84  Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole niepubliczne muzyczno-językowo-sportowe „EKO-JUNIOR”, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem niepublicznym.

2. Przedszkole prowadzi działalność pod adresem: ul. Spadochroniarzy 17, 94-222 Łódź.

3. W pieczątkach i stemplach używana jest pełna nazwa Przedszkola w brzmieniu:Przedszkole NiepubliczneMuzyczno-Językowo-Sportowe„EKO-JUNIOR”94-222 Łódź ul. Spadochroniarzy 17

REGON: 101720093

§ 2

1. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 r. Nr 95 poz. 425 ze zm.)

b. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

c. Niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący

d. Wpis do ewidencji placówek oświatowych

2.  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

3. Zastępca Dyrektora do spraw pedagogicznych sprawuje nadzór pedagogiczny w Przedszkolu.

§ 3

1. Organem Prowadzącym Przedszkole jest Małgorzata Sławska-Wojtaszczyk, prowadząca działalność gospodarczą.

2. Przedszkole jest placówką, która świadczy płatną opiekę na dziećmi w wieku od 2,5 roku do 7 lat.

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

§ 5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

§ 6

W szczególności zadaniem Przedszkola jest:

1. Objęcie opieką dzieci od 2,5 roku do 7 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

5. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej

6. Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie.

7. Zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci.

8. Organizowanie dla dzieci zajęć dodatkowych, w szczególności językowych, muzycznych i sportowych.

§ 7

Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

1. Realizację podstawy programowej.
2. Doskonalenie metod pracy, korzystaniu z bieżących publikacji, samokształceniu.

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesną edukację dziecka oraz pomaganiu w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

4. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

5. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

6. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

7. Budzenie świadomości moralnej.

8. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

9. Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

10. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

11. Pobudzanie w dzieciach świadomości ekologicznej, szacunku dla przyrody i nauka zasad prawidłowego odżywiania się.

12. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

13. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 8

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola kładąc nacisk na ich bezpieczeństwo. Podczas zajęć poza terenem Przedszkola z grupą wychodzi jedna osoba dorosła na 15 dzieci.

§ 9

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a. Do przedszkola dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.

b. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia i w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.
c. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
aa) rozebrać dziecko w szatni,
bb) osobiście przekazać dziecko nauczycielowi

d. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:
aa) osobistego odbioru dziecka od nauczyciela

bb)ubrać dziecko w szatni.
e. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.
f. W przypadku nieodebrania dziecka do godz. 17.30 i niemożności uzyskania informacji o miejscu pobytów rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnionej nauczycielka powiadamia Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z opiekunami dziecka.
g. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka z Przedszkola przez jednego z rodziców, musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
2. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną.
3. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną na terenie przedszkola np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu.

Rozdział III

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 10

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola

2. Zastępca Dyrektora ds. pedagogicznych

§ 11

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Dyrektor jest powoływany przez Organ Prowadzący Przedszkole.

§ 12

Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1. Odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników;

3. Decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;

4. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego

oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne;

5. Prowadzi i archiwizuje dokumentacje Przedszkola;

6. Ustala rokrocznie składki opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. Ustala wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej Przedszkola;

7. Decyduje o wpisie bądź skreślaniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi statucie zasadami, po uprzedniej konsultacji Zastępcą Dyrektora.

8. Czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

9. Wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

10. Określa zakresy w obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy.

11. Zapewnia fundusze i wyposaża placówkę w środki czystości, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Przedszkola;

12. Dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw w razie potrzeby zapewnienia środki finansowe na ich naprawę

13. Organizuje prace konserwacyjno – remontowe;

14. Udziela urlopów;

15. Opracowuje dokumentację pedagogiczną we współpracy z Zastępcą Dyrektora – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

16. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wspólnie z Zastępcą dyrektora

17. Reprezentuje placówkę na zewnątrz

18. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

19. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Przedszkola,

20. Opracowuje projekt budżetu Przedszkola na dany rok szkolny;

§ 13

Zastępca Dyrektora ds. pedagogicznych, zwany również nauczycielem koordynującym:

1. Jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora  Przedszkola.

2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Przedszkola, w porozumieniu z Dyrektorem.

3. Działa w ramach udzielonego mu upoważnienia, m. in.: sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowankami.

4. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora na dany rok szkolny.

5. Kontroluje wykonywanie obowiązków oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli.

7. Realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty.

8. Opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy.

9. Sprawuje nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

10. Reprezentuje placówkę w zastępstwie Dyrektora na zewnątrz.

11. Reprezentuje Przedszkole podczas zebrań z Rodzicami/Opiekunami.

12. Reprezentuje Przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora  w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi.

§ 14

Ewentualne spory pomiędzy Dyrektorem, a jego Zastępcą rozstrzyga Organ Prowadzący Przedszkole.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa złożona z dzieci od 2,5 roku do 7 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Liczba dzieci  nie może przekraczać 30.

2.Opiekę nad dziećmi w grupie sprawuje co najmniej 2 nauczycieli lub 1 nauczyciel i osoba sprawująca funkcję pomocy nauczyciela.

2.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz PROGRAMOW AUTORSKICH nauczycieli zatwierdzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. pedagogicznych.

3.Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających i nauki języka obcego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5-7 lat – około 30 minut.

5. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:

– nie krócej niż 5 godzin dziennie

– od poniedziałku do piątku

– w godzinach od 10:00 do 15:00

– przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy. Pracownicy Przedszkola mają prawo prowadzić dokumentację audiowizualną zajęć w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz w celu udziału w szkoleniach, konkursach i różnego rodzaju projektach edukacyjnych.

7. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a. sale zajęć dla grup całodziennych,
b.łazienki dla dzieci i personelu,
c.szatnię,
d.wyznaczone miejsca do rozdziału posiłków z firmy cateringowej ze zmywalnią naczyń
f. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
g. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z wewnętrznego ogrodu i placu zabaw Przedszkola, wyposażonego w sprzęt rekreacyjny, posiadający odpowiednie atesty i certyfikaty.

§ 16

1. Przedszkole działa cały rok. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni powszednie. W dni świąteczne Przedszkole jest zamknięte.

2. Dyrektor Przedszkola może podjął decyzję o czasowym zamknięciu placówki z ważnych przyczyn.

3. Dyrektor Przedszkola może, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/opiekunami wszystkich dzieci, podjąć decyzję o zamknięciu Przedszkola w dzień powszedni, jeśli liczba dzieci będzie mniejsza niż 3.

4. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

§ 17

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do placówki uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas i trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców Dyrektor Przedszkola.
 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 4. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadą wymowy na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.
 6. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:- rytmika,- język angielski,- język hiszpański,- taniec,- muzykoterapia,- akademia piłki nożnej,- wycieczki fakultatywne na terenie Łodzi,- inne imprezy organizowane przez Przedszkole.
 7.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe i nie ma obowiązku organizować zastępstwa dla w/w osoby w danym dniu.
 8. W przypadku wycieczek fakultatywnych poza terenem miasta Łódź, Dyrektor Przedszkola może zwrócić się do Rodziców/Opiekunów dzieci o udział w kosztach transportu dzieci do miejsca wycieczki.
 9. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 10. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych poza terenem Przedszkola. Jednakże całkowity koszt tych zajęć oraz koszty transportu ponoszą Rodzice/Opiekunowie dziecka.

§ 18

1.Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.

2. Dzieci w wieku 2,5 lat przyjmowane będą na wniosek Rodziców/Opiekunów i pod warunkiem zapewnienia przez rodziców o umiejętności samodzielnego korzystania z toalety.

3.Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie i dostarczenie przez Rodziców/ Opiekunów karty zgłoszeniowej dostępnej online na stronie internetowej Przedszkola lub w sekretariacie Przedszkola.

4.Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę o opiekę przedszkolną.

5. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w Przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, karty informacyjnej o dziecku, podpisanie umowy przez 1 z Rodziców/Opiekunów, wpłacenie wpisowego.

6. Dyrektor może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

§ 19

 1. Rozwiązanie umowy o jakiej mowa w ust.4 § 18 niniejszego Statutu,  następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.

2. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust.4 § 18 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

3. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

a) Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;

b) Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków Przedszkola;

c) Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;

d) Nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym

Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych.

4. Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy o opiekę przedszkolną z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a Przedszkolem w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych.

Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej procedury: 1) pisemne poinformowanie rodziców; 2) spotkanie z rodzicami; 3) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.

5.Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn.

§ 20

1. Dzieci zapisane do Przedszkola mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie (chyba, że zostanie ustalone z rodzicem/opiekunem inny wariant):

– śniadania

– obiadu

– podwieczorku

2.Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów.

3.Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola.

4. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

Rozdział V

Prawa i obowiązki  uczniów i pracowników Przedszkola

§ 21

1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

a. bycia akceptowanym takim, jakim jest,
b. doświadczania od innych ciepła i życzliwości,
c. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
d. snu lub wypoczynku,
e. rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie,

f. pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
g. samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna,
h. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
2. Dzieci mają prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

3. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

4. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. Pracownicy Przedszkola mają prawo do odmowy przyjęcia do placówki dziecka z objawami infekcji lub choroby zakaźnej.

§22

1. Do obowiązków dziecka należy:

a.  zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i

obowiązujących w grupie przedszkolnej,

b. szanowanie swojego kolegi oraz wytwory jego pracy,

c. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,

d. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny,

e. informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,

f. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z Przedszkola lub od kolegów,

g. słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników Przedszkola,

h. szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

i. staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola,

j. podejmowania stawianych mu zadań dydaktycznych.

§23

1.Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające postępy może być nagrodzone:

– ustną pochwałą nauczyciela/opiekuna,

– listem gratulacyjnym, dyplomem,

– innym systemem nagród wprowadzonym przez nauczycieli, w tym poprzez umieszczenie symbolu oznaczającego dobre zachowanie przy znaczku dziecka na tablicy informacyjnej.

2.Dziecko może być ukarane za niestosowanie się do obowiązujących zasad w Przedszkolu:

– reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

– odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

– odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

– powtarzanie poprawnego zachowania, w miarę możliwości naprawienie szkody, poniesienie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania,

– czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw,

– poprzez umieszczenie symbolu oznaczającego złe zachowanie przy znaczku dziecka na tablicy informacyjnej.

3. W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

§24

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną.

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia).

4. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka opisane w §21 niniejszego statutu.

5. Obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień.

6. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie spacerów i wycieczek,

7. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

8. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

9. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z programem,

b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,

c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

10. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz od ustaleń z Dyrektorem.

11. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Zastępcy Dyrektora ds. pedagogicznych.

12. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

13.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, ma prawo oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich informacji z tym związanych.

14. Nauczyciel dba o warsztat pracy i estetykę oraz czystość pomieszczeń,

15. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola, realizacja zaleceń organu prowadzącego i osób kontrolujących

16. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z Dyrektorem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

17. Personel placówki powinien również respektować przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

18. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

Rozdział VI

Współpraca z rodzicami

§25

1.Przedszkole wymaga od Rodziców/Opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. Dzieci mogą być również odbierane przez dysponujące pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów osoby pełnoletnie, które mogą przejąć odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo oraz osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów w załączniku nr 1 do umowy.

2.Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
Nauczycielka nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej, bądź małoletniej.

3.Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4.W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic / Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

5.Każda wycieczka powinna być wcześej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci w formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy informacyjnej lub w drodze wiadomości e-mail.

§26

1.    Rodzice mają prawo do:

 1. zapoznania się z planem pracy Przedszkola,
 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,
 3. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy w domu
 4. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
  wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki oraz przekazywania dyrektorowi wniosków na temat pracy przedszkola
 5. przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę,
 6. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,
 7. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

2.   Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
 6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 7. znać i przestrzegać postanowień statutowych,
 8. przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe,
 9. zgłaszać nauczycielowi/opiekunowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.),
 10. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Przedszkole
 11. zgłaszać nieobecność dziecka w sposób określony w umowie.
 12. zachowywać się na terenie Przedszkola w sposób kulturalny i spokojny oraz przestrzegać praw wszystkich dzieci, będących podopiecznymi Przedszkola zawartych §21 statutu.

3. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział VII

Finanse

§27

Środki potrzebne na działalność statutową Przedszkola pochodzą:

 1. Z opłat wnoszonych przez rodziców
 1. Z dotacji budżetu miasta
 2. Z innych źródeł takich jak np. środków unijnych, festynów.

§28

1.Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez informację pisemną. W przypadku dostarczenia takiej informacji Rodzicowi/opiekunowi nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem / Opiekunem.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z:

a. opłaty stałej za Przedszkole – nie podlegającej zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w Przedszkolu

b. opłaty za wyżywienie, na zasadach przewidzianych umową o opiekę przedszkolną.

c. opłata za zajęcia dodatkowe – nie podlegająca zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w Przedszkolu

3.W przypadku rezygnacji z Przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem od 1 następnego miesiąca. W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za okres dwóch miesięcy od rezygnacji, z zastrzeżeniem od 1 następnego miesiąca.

4.  Podstawowym źródłem finansowania Przedszkola są opłaty stałe za pobyt dziecka w Przedszkolu. Opłaty winne być uiszczane przez Rodziców/Opiekunów dziecka z góry do 5-go każdego miesiąca. Brak w/w wpłaty w terminie może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Przedszkola. Dlatego też Organ Prowadzący ma prawo do obciążenia rodziców/Opiekunów dziecka odsetkami ustawowymi, naliczanymi za każdy dzień opóźnienia we wpłacie licząc od 6-tego każdego miesiąca, a po 20-stym danego miesiąca Organ Prowadzący ma prawo do naliczenia dodatkowo kary umownej za opóźnienie we wpłacie w wysokości 1 czesnego (opłaty stałej za Przedszkole).

5. Powyższy ustęp dotyczy również opóźnień płatności opłaty za wyżywienie.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

29

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§30

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

§31

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

– Nauczycieli;

– Uczniów;

– Rodziców / Opiekunów;

– Pracowników obsługi i administracji.

§32

O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu Dyrektor Przedszkola zawiadamia Organ Prowadzący.

§33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§34

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do Organu Prowadzącego placówkę.

§35

Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§36

Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

       Opracowała:

                                                                                                  Dyrektor Przedszkola
Małgorzata Sławska-Wojtaszczyk

Loading ...